IV Pracownia Grafiki

kierownik

prof. dr hab. Stefan Ficner


dr hab. Maksymilian Skorwider, ad.

mgr Dorota Jonkajtis, lab.

miejsce

sala 402 – budynek B


dni i godziny otwarcia pracowni
pon. / pt. 10.00–15.00

Ogólna formuła przedmiotu

Podstawowym celem jest przygotowanie studentów do sprawnego wykorzystywania warsztatu (druku płaskiego). Ostatecznym celem jest nabycie umiejętności samodzielnego użycia środków warsztatowych do twórczej wypowiedzi.

Typ przedmiotu

Ćwiczenia i wykłady

Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności

Zwraca się uwagę na wrażliwość widzenia, zarówno przez naukę konkretnego warsztatu graficznego, jak warsztatu pojęciowego. Opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstawę, a nie cel sam w sobie, do dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej.

Poza znajomością warsztatu, student powinien nauczyć się łączenia i kojarzenia różnych technik graficznych. Od I-go roku kształtuje się umiejętność zarówno pracy w zespole, jak pracy indywidualnej.

STUDENCI I ROKU:

Uczą się podstaw techniki druku płaskiego (w tym przypadku litografii), takich jak: rysunek kredkowy na kamieniu, rysunek tuszem na kamieniu. Jest to obowiązkowy kurs dla wszystkich na kierunku: Grafika Warsztatowa. Punktem wyjścia do rozmów i wydrukowania grafiki są tematy wywieszone w pracowni (do wyboru 10 tematów).

STUDENCI PRACOWNI PODSTAWOWEJ: tzn. osoby zapisane do pracowni (Rok II  i III), uczą się coraz bardziej skomplikowanych technik graficznych, takich jak: techniki lawowane, kamienioryty, kwasoryty, druk negatywowy. Opanowanie warsztatu jest środkiem pozwalającym na własną wypowiedź twórczą. Jest ona wypadkową znajomości warsztatu graficznego, korekt i rozmów z prowadzącym pracownię, zapoznania się z zaproponowanymi lekturami i własnych decyzji twórczych

PROGRAM

STUDIA LICENCJACKIE (LATA: 1 – 3,5))

Zapoznanie studentów z zasadami druku płaskiego i doskonałe opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstawę (a nie cel sam w sobie) do dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej. W miarę zaawansowania kształcenia, jego tok coraz bardziej indywidualizuje się, co w praktyce oznacza dużą ilość konsultacji, korekt i rozmów prowadzonych ze studentem.

Zwraca się uwagę na wrażliwość widzenia zarówno poprzez naukę konkretnego warsztatu graficznego, jak warsztatu pojęciowego. Służą temu spotkania w pracowni, które mają formę ćwiczeń warsztatowych, indywidualnych rozmów połączonych z korektą prac, a także wykładów, w ramach których poruszane są problemy współczesnej grafiki.
Studenci lat I – II zobowiązani są do pracy na podane wcześniej tematy. Podstawą oceny jest zauważalny progres w odniesieniu do znajomości warsztatu, jak i umiejętność wyrażenia własnej postawy twórczej w oparciu o ten warsztat. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość poszerzenia środków wyrazu artystycznego (np. łączenie technik graficznych).

STUDIA MAGISTERSKIE (LATA: 3,5 – 5)

Na studiach magisterskich zakłada się dużą otwartość w zakresie wyboru tematu. Punktem wyjścia do pracy nad projektem są zainteresowania studentów, nawet te odbiegające od plastyki jak: literatura, film, muzyka; może nim być też kontynuacja problemów malarskich czy rysunkowych rozwiązywanych w innych pracowniach. Ważne jest , by przyszli twórcy uczyli się bardzo świadomego traktowania tego szczególnego medium, jakim jest grafika, zdając sobie sprawę zarówno z jego dużych możliwości, jak i ograniczeń. Zakłada się indywidualny tok studiów, co w praktyce oznacza umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów artystycznych, umiejętność łączenia technik graficznych, rysunku i innych dyscyplin twórczych, w celu uzyskania dojrzałego wyrazu artystycznego

Stefan Ficner

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia

link

V Pracownia Grafiki – Offset

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

link